ไปดู facebook สวนเด็ก      cc


วิสัยทัศน์โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง
มุ่งมั่นที่จะสร้าง
คนใโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพงห้เป็นคนดี มีคุณธรรม นำความรู้จัดการ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
สืบสานวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งกับ
ผู้ปกครอง และชุมชนบุคลากรของทางโรง
เรียน มีศักยภาพมีศักดิ์ศรีมีเกียรติอยู่ใน
สังคมได้อย่าสง่างาม และมีความสุขภายใต้
การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง
คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม

ปรัชญาโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง
การศึกษาที่ดีสร้างความพร้อมสู่ความสำเร็จ

การศึกษาที่ดี หมายถึง การศึกษาที่สร้าง
คนให้เป็นคนดีคนเก่งมีความรู้ และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
สร้างความพร้อม หมายถึงความพร้อมด้าน
ร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาโดยคำนึง
ถึงความเหมาะสมของวัยวุฒิภาวะและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  และสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมสังคม  ที่นักเรียนอาศัยอยู่
และมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส่งเสริมให้
เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์รู้จักคิดเป็นทำ
เป็นแก้ปัญหาเป็นมีความรับผิดชอบต่อตน
เองและผู้อื่นมีคุณธรรมจริยธรรมและมี
ทักษะชีวิตที่ดีรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามเป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตต่อ
ไปในภายภาคหน้า
สู่ความสำเร็จ หมายถึง การจัดการศึกษาที่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้          ต้นไม้ประจำโรงเรียน
              ต้นพญาสัตบรรณ

 

ขอแสดงความยินดี
นักเรียนที่สอบ เข้าเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ปีการศึกษานี้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เด็กหญิงพลอยจันท์ ช่างเรือ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เด็กชายธนกร จำวงค์
เด็กชายพงษ์สิทธิ์ แสนยาเกียรติคุณ
เด็กหญิงณัฐณิชา สิทธิพาณิชย์
เด็กหญิงจิดาภา พวงโพพันธ์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เด็กชายธัมภูมิ กันทะอินทร์
เด็กชายนวพล คนดี
โรงเรียนดาราวิทยาลัย เด็กชายจุลภัทร ใจกันทะ
เด็กชายณภัทร สุรินทร์
เด็กหญิงพรสวรรค์ ศรีจันทร์แปง
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ปัญโญ
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เด็กชายณัฐเศรษฐ์ ศิลวันต์
เด็กชายบุญญวุฒิ บุตรบุญ
เด็กชายกฤตภาส นาชัยโชติ
โรงเรียนหอวังปทุมธานี เด็กหญิงวรัญญาภรณ์ สืบศรีวิชัย
โรงเรียนมัธยมสันกำแพง เด็กชายชยณัฐ เชื้อเมืองพาน

 

ปฏิทินปฎิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี
รายละเอียด

1 ก.ค. 58

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม
2 ก.ค. 58 ทัศนศึกษา ป1 - ป3
4 ก.ค. 58 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน ถนนคนเดินสันกำแพง
11 ก.ค. 58 ประชุมชมรมผู้ปกครอง ฯ ครั้งที่ 2
14 ก.ค. 58 ทัศนศึกษา ป4 - ป6
27 - 29 ก.ค. 58 กิจกรรมสวนเด็กสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1
24 ก.ค. 58 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
27 -29 ก.ค. 58 ทดสอบครั้งที่ 1
29 ก.ค. 58 นิทานสร้างสรรค์ปัญญาครั้งที่ 1
29 ก.ค. 58 กิจกรรมวันเข้าพรรษา


ทีม รำวงมาตรฐาน รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด

ประวัติโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง
โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง เป็นโรงเรียนสามัญศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 125 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130 โทรศัพท์ 053 965198 โทรสาร 053 965199 ได้รับใบอนุญาตให้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 โดยเปิดการสอน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นอนุบาล 3) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากนั้นได้เปิดทำการสอนเพิ่มปีละชั้น จนปัจจุบันได้เปิดทำการสอนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ทั้งหมด 14 ไร่ 89 ตารางวา

นโยบายโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง
1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก โดยมุ่งเน้นให้เกิดทักษะความรู้ ความสามารถ คุณธรรม     มีวินัย ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และยึดเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
2. พัฒนาการบริหารงานของโรงเรียน โดยจัดโครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ     เหมาะสมกับภาพแวดล้อมและชุมชน
3. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพ
5. ส่งเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
6. สืบสานส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนา
    สิ่งแวดล้อม

พันธกิจโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง
1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบการบริหารงานในระบบประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยโดยนำ
    เทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้พัฒนางานในทุกด้านมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน
    เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น
3. พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงาน
    ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพและปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีคุณภาพ
4. ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
   ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน
5.ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งมี
   ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดจนส่งเสริม
   ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชนรวมทั้งหน่วยงานภายนอก


เพลงมาร์ชโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง

ในดินแดนร่มเย็นเขียวขจี      ชื่นชีวี เริงฤดี ดุจแดนสวรรค์

ธงแดงขาว พลิ้วพลัด สะบัดโบกพลัน      สวนเด็กเรานั้น ผูกพันรักกันพี่น้อง

มีวินัย คุณธรรม ขยันอดทน      เสริมส่ง ฝึกฝน เตรียมความพร้อม

พวกเรารักษ์ วัฒนธรรมไทย ถิ่นทอง      จักกู่ก้อง แซ่ซ้อง ทั่วถิ่นแดนไทย

สวนเด็กสันกำแพง สร้างสรรค์      พืชพรรณ อนาคต โซนไสว

เก่งการเรียน เปี่ยมความดี ชี้ทางไป      อนาคต สดใส ก้าวไกลเบิกบาน

  
ดร. อารยา ผลธัญญา

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

สำหรับหัวข้อบทความในครั้งนี้เป็นสุภาษิตไทยที่ผู้ปกครองหลายท่านคงเคยได้ยินมาก่อน ซึ่งความหมายโดยรวมของสุภาษิตนั้นในเชิงจิตวิทยาจะเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของพฤติกรรมของผู้เลี้ยงดูที่ส่งผลโดยตรงถึงพฤติกรรมของลูกๆของเรา เรียกได้ว่า คุณพ่อคุณแม่แสดงพฤติกรรมอะไร ลูกๆของเรานี่แหละค่ะจะเป็นกระจกที่สะท้อนสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือ เด็กๆสามารถเรียนรู้ที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ โดยการเลียนแบบพฤติกรรมของเรานั้นเองค่ะ

:::อ่านต่อคลิกที่นี่:::

 

 

อาจารย์ ดร. อารยา ผลธัญญา

ที่ปรึกษาโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง / นักจิตวิทยาพัฒนาการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่