บุคลากรโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง
 
   
       
  หม่อมหลวงนิศามณี ผลธัญญา
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้อำนวยการ
 
   
 
นายปัญญา ผลธัญญา
กรรมการที่ปรึกษา
ดร.อารยา ผลธัญญา
กรรมการที่ปรึกษา
 
     
     
                       
             
   

นางสาวจุฑาทิพย์ สิทธิวงศ์
ผู้จัดการ

 

นางชัฏนันท์ อูปคำ
รองผู้อำนวยการ

  นางสุวจี ปิมปา
หัวหน้าฝ่ายระดับประถมศึกษา
  นางสาวพรชนก ทากิตติ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการปฐมวัย
   
             
    นางสาวอัญชลี ไทยใจอุ่น
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผน
  นางสาววราภรณ์ เชื้อบุรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป
  นายอดิเรก อุดมใหม่
ครูประจำชั้น ป.1
  น.ส.ชลกร มูลชนะ
ครูประจำชั้น ป.1
   
             
    นายธิติพันธ์ อนันต์รักษ์
ครูประจำชั้น ป.2
  น.ส.เจนจิรา หอมสุรรณ์
ครูประจำชั้นป.2
  น.ส.กุลสิริยา เจียรรัตน์ธาดา
ครูประจำชั้น ป.3
  นายปลายวิทย์ ปัญโญ
ครูประจำชั้น ป.3
   
             
    น.ส.ณัฐศรัณย์ โสภาวรรณ
ครูประจำชั้น ป.4
  นายวิสิทธิ์ ใจมั้น
ครูประจำชั้น ป.4
  น.ส.จุฑาวรรณ เศวตรพนิตย์
ครูประจำชั้น ป.5
  น.ส.จิราภรณ์ มหาไม้
ครูประจำชั้น ป.6
   
             
    น.ส.ยุพา บุญศรี
ครูประจำชั้น ต.อ.2A
  นางประภาภร อูปคำ
ครูผู้ช่วยชั้น ต.อ.2A
  น.ส.ปิยาภรณ์ อินชัย
ครูประจำชั้น ต.อ.2B
  น.ส.โสภิต บุญศรี
ครูผู้ช่วยชั้น ต.อ.2B
   
             
    นางกันหา คนดี
ครูประจำชั้นน อ.1A
  น.ส.อัมรินทร์ ต้าวพรหม
ครูประจำชั้น อ.1B
  น.ส.ไพรินทร์ ใจวงศา
ครูผู้ช่วยชั้น อ.1
 
น.ส.ธัญญารัตน์ มณียัง
ครูประจำชั้น อ.2
   
             
    .น.ส.พิริยา เก่งกาจ
ครูผู้ช่วยชั้นอ.2
  น.ส.พิกุล ชมภู
ครูประจำชั้น อ.3
  น.ส.อุษา สีภุมมา
ครูผู้ช่วยชั้นอ.3
  น.ส.อรทัย อุดมใหม่
ครูบรรณารักษ์
   
                   
    Miss Li Jin Mei
ครูพิเศษ ภาษาจีน
               
         
  แผนผังการบริหารงานโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง