บุคลากรโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง
 
   
       
  หม่อมหลวงนิศามณี ผลธัญญา
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้อำนวยการ
 
   
  นายปัญญา ผลธัญญา
กรรมการที่ปรึกษา
ดร.อารยา ผลธัญญา
กรรมการที่ปรึกษา
 
     
     
                       
             
   

นางสาวจุฑาทิพย์ สิทธิวงศ์
ผู้จัดการ

 

นางชัฏนันท์ อูปคำ
รองผู้อำนวยการ

  นางสุวจี ปิมปา
หัวหน้าฝ่ายระดับประถมศึกษา
  นางสาวพรชนก ทากิติ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการปฐมวัย
   
             
    นางสาวอัญชลี ไทยใจอุ่น
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผน
  นางสาววราภรณ์ เชื้อบุรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป
  น.ส.กรรณิการ์ คำชัยวงค์
ครูประจำชั้น ป.1
  นายสกุลศักดิ์ แสงบุญ
ครูประจำชั้น ป.2
   
             
    น.ส.เกศณีย์ ดวงจันทร์คำ
ครูประจำชั้นป.2
  น.ส.นิภาภรณ์ เจียรัตน์
ครูประจำชั้น ป.3
  น.ส.ปรัชญาภรณ์ ปิงบุญ
ครูประจำชั้น ป.4
  นายวิศิษฐ์ ใจมั้น
ครูประจำชั้น ป.4
   
             
    นายปลายวิทย์ ปัญโญ
ครูประจำชั้น ป.5
  นางจิราภรณ์ ศรีกุล
ครูประจำชั้น ป.6
  น.ส.ยุพา บุญศรี
ครูประจำชั้น ต.อ.2/1
  นางประภาพร อูปคำ
ครูผู้ช่วยชั้น ต.อ.2/1
   
             
    น.ส.ปิยาภรณ์ กันธาทิพย์
ครูประจำชั้น ต.อ.2/2
  น.ส.สุภาพร นางเมาะ
ครูผู้ช่วยชั้น ต.อ.2/2
  น.ส.พิกุล ชมพู
ครูประจำชั้น อ.1/1
  นางกันหา คนดี
ครูประจำชั้นน อ.1/2
   
             
    น.ส.ไพรินทร์ ใจวงค์ศา
ครูผู้ช่วยชั้น อ.1
  น.ส.อัมรินทร์ ต้าวพรหม
ครูประจำชั้น อ.2
  น.ส.ธัญญารัตน์ มณียัง
ครูประจำชั้น อ.3
  น.ส.สุภา บุญผั้น
ครูผู้ช่วยชั้นอ.2 และ อ.3
   
             
    นายอดิเรก อุดมใหม่
ครูพิเศษ สอนคอมพิวเตอร์
  นายธิติพันธ์ อนันต์รักษ์
ครูพิเศษ สอนพละศึกษา
  น.ส.อรทัย พรมกันทา
ครูบรรณารักษ์
  Miss Li Jin Mei
ครูพิเศษ ภาษาจีน
   
                     
                     
         
  แผนผังการบริหารงานโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง